Go to Top

Správne právo

  • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva
  • zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku
  • vypracovanie vybraných jednostranných právnych úkonov podľa Správneho poriadku
  • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov