Go to Top

Pozemkové právo

  • právne poradenstvo v pozemkovom práve
  • zastupovanie v katastrálnom konaní
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov najmä návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, odvolania a iných podaní