Go to Top

Cenník

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby je stanovená podľa zákona o advokácii a vyhlášky MS SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Podľa povahy poskytovanej právnej služby môže byť odmena dohodnutá s klientom nasledujúcimi spôsobmi:

Paušálna odmena

Môže sa dohodnúť odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

Hodinová odmena

Tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Podielová odmena

Môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.