Go to Top

Občianske právo

  • právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke, nájomnej zmluvy, zmluvy o podnájme, príkaznej zmluvy, sprostredkovateľskej zmluvy, zmluvy o združení atď.
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka najmä návrhu na začatie konania, žaloby, odvolania, sťažnosti a iných podaní
  • pozemkové právo
  • zastupovanie v dedičskom konaní
  • spory zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia