Go to Top

Obchodné právo

  • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby
  • kompletné založenie a registrácia obchodných spoločností najmä spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti
  • zmena právnej formy, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností
  • zabezpečenie zápisu zmien zapísaných údajov obchodných spoločností v obchodnom registri a živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri
  • vypracovanie alebo kontrola stanov, všeobecných obchodných podmienok alebo interných noriem obchodných spoločností
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka a ďalších právnych noriem obchodného práva
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, komisionárskej zmluvy, zmluvy o preprave veci, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka najmä návrhu na začatie konania, žaloby, sťažnosti a iných podaní
  • vymáhanie splatných pohľadávok v mimosúdnom, súdnom, exekučnom konaní, zápočty a postúpenia pohľadávok
  • zastupovanie v konkurznom konaní vrátane vypracovania návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo konkurzných prihlášok