Go to Top

Rodinné právo

  • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode
  • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypra- covanie dohôd o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákona o rodine
  • vypracovanie alebo kontrola rodičovských dohôd podľa Zákona o rodine najmä rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom, rodičovskej dohody o úprave výživného
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákona o rodine najmä návrhu na začatie konania, odvolania a iných podaní
  • úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom v ostatných prípadoch (napr. zvýšenie a zníženie výživného, úprava styku k mal. dieťaťom a pod.) vymáhanie zaostalého výživného v rámci exekučného konania
  • určenie alebo zapretie otcovstva podľa Zákona o rodine